Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Inledning
Your IT AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Vagnvägen 16B, 432 32 Varberg.
Your IT vill vara med och forma ett bättre Sverige med hjälp av IT. Vi gör det tillsammans med våra kunder och partners. Miljöansvar är en grundläggande del av våra affärer och värderingar och det är viktigt för oss att engagera oss i samhällets långsiktiga utveckling.

Miljöansvar
Vi strävar efter att ta ett sådant ansvar för miljön så att olägenhet eller skada för natur eller person inte uppstår. Vi arbetar för att reducera vår miljöpåverkan genom att;

  • Använda arbetsmetoder med minst möjliga koldioxidutsläpp
  • Återvinna och hantera avfall på bästa sätt
  • Använda och erbjuda lösningar med största möjliga energieffektivitet och miljövänlighet

Vårt miljöarbete
Som leverantör av IT-infrastruktur strävar vi efter att erbjuda lösningar som bidrar till en hållbar utveckling och kundnytta.
Vi hjälper våra kunder att skapa en miljöeffektivare IT-infrastruktur genom att;

  • Erbjuda produkter med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Informera våra kunder om hur produkter skall hanteras för minsta möjliga miljöpåverkan
  • Sträva efter att återanvända produkterna i så stor omfattning som möjligt

Våra medarbetare
Genom utbildning och information motiverar vi våra medarbetare till ett ansvarsfullt agerande för miljön och uppmuntrar engagemang och delaktighet i Your ITs miljöarbete.

Leverantörer
Vi förväntar oss att våra leverantörer och avtalspartners uppfyller krav på miljö- och socialt ansvar. Your IT vill vara en positiv påverkansfaktor för leverantörers och tillverkares miljö- och sociala ansvar.

Lagar och förordningar
Your IT AB följer gällande lagar och förordningar som minimikrav.

Ett pågående arbete
Vi strävar alltid efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi försöker alltid att kommunicerar våra mål och framsteg till relevanta intressenter.

Ikraftträdande
Den här versionen av policyn gäller från och med 25 maj 2018 och löper tillsvidare.